Cinema

Cinema

Each group of parents presents a scenario of dealing with a selected problem (inspired by the examples used previously: the child’s coming out, dealing with criticism from third parties, an act of discrimination against the child / parent, etc.)

Kino

Każda grupa rodziców przedstawia scenariusz radzenia sobie z wybranym problemem (inspirowany przykładami użytymi wcześniej: coming out dziecka, radzenie sobie z krytyką ze strony osób trzecich, akt dyskryminacji dziecka/rodzica itp.)

Cinema

Key themes

Inclusion
Trust
Learning
Visibility

What is it

Workshop

Purpose

Teacher and parents

How to use it

Each group of parents presents a scenario of dealing with a selected problem (inspired by the examples used previously: the child’s coming out, dealing with criticism from third parties, an act of discrimination against the child / parent, etc.)

Kino

Kluczowe tematy

Inkluzja
Zaufanie
Uczenie się
Widoczność

Co to jest

warsztat

Cel

Każda grupa rodziców przedstawia scenariusz radzenia sobie z wybranym problemem (inspirowany przykładami użytymi wcześniej: coming out dziecka, radzenie sobie z krytyką ze strony osób trzecich, akt dyskryminacji dziecka/rodzica itp.)

Jak go używać

Nauczyciele i inni